Norsk naturleksikon for barn. Bd. 6: Blomster i skog og mark – Bd.7: Fugler på strand og eng

Norsk naturleksikon for barn. Bd. 6: Blomster i skog og mark – Bd.7: Fugler på strand og eng

Blomster i skog og mark
Bind 6 i Norsk naturleksikon for barn
64 sider, stort format
Damm 2003

Bind 6 i Norsk naturleksikon for barn: Blomster i skog og mark

Leif Ryvarden

Damm

2003

64

["92"]


Fugler på strand og eng
Bind 7 i Norsk naturleksikon for barn
64 sider, stort format
Damm 2003

Bind 7 i Norsk naturleksikon for barn: Fugler på strand og eng

Leif Ryvarden

Damm

2003

64

["92"]


Flott utgangspunkt for nysgjerrigper’er! N.W.Damm forlag startet i år 2000 utgivelsen av en ny serie

Flott utgangspunkt for nysgjerrigper’er!

N.W.Damm forlag startet i år 2000 utgivelsen av en ny serie faktabøker for barn, Norsk naturleksikon for barn. I år kommer det to nye bind, Blomster i skog og mark og Fugler på strand og serien er dermed oppe i sju bind så langt.

Alle bindene er skrevet av Leif Ryvarden, som er professor i botanikk og plantefysiologi ved Universitetet i Oslo. Leif Ryvarden er en av våre fremste eksperter på sopp, og har utgitt en laaaang rekke bøker og artikler om dette og andre emner, også populærvitenskapelige. Han er en sann folkeopplyser i ordets beste forstand, eller for å sitere en av hans egne titler, «Er det liv, er det sopp!»

I boka Fugler på strand og eng har Ryvarden tatt for seg de vanligste kystfuglene våre og likeså de vanligste fuglene ved hus og eng. Vel én side får hver fugleart til disposisjon, og flotte illustrasjoner, både fotos og tegninger, opptar mye av plassen. Dermed blir det ikke så mye tekst om hver enkelt fugl, hovedinnholdet er faktaopplysninger som konsentrerer seg om artens karakteristika, gjerne supplert med navneforklaring og/eller vanligste leveområder. Viktigst er likevel bokens innledende del, som tar for seg tema som hva en fugl er og ikke minst hvordan en fugl virker – her er greie og lettforståelige forklaringer på fuglenes anatomi: ben, vinger, nebb, føtter, fjærdrakt, fordøyelse, egglegging etc. Og videre en kort innføring i fugletrekk og ringmerking, samt spennende kapitler om hva fugler dør av og hvilken nytte vi kan ha av fuglene. Ryvarden skriver også kort om fuglekasser og fuglebrett, som en invitasjon til leseren om å lære mer om fugler, og har tatt med en liste over bøker om nettopp dette emnet bak i boka. Det er utvilsomt denne innledende delen av boka som er dens styrke. Her kan alle unger som er glade i og nysgjerrige på fuglenes mangfoldige liv få en riktig appetittvekker, Ryvarden har funnet en god balanse mellom det faglige og det pedagogiske. Samtidig er teksten i denne delen av boka skrevet med en såpass direkte henvendelse til leseren at den vanskelig lar seg bruke til direkte avskrift, om noen skulle la seg friste til det i oppgavesammenheng. Tekstene om de enkelte fuglene har derimot et klart større potensiale til å havne på veggene i klasserommene i de tusen skoler!

Boka om Blomster i skog og mark er bygget opp på samme måte, som for øvrig alle de sju bindene er, med en generell innføring i tema før man går løs på de ulike artene. Dette bindet, som er det sjette, etterfølger Blomster fra strand og eng, og har identisk (på to illustrasjoner nær) første del med denne, som bekriver hva en blomsterplante er (altså planter som visner om høsten) og dens viktigste deler – rot, stengel og blader, og dernest hvordan en blomsterplante virker – selve blomsten! Men også her har Ryvarden, som den økolog han er, tatt med et viktig kapittel om hva blomsterplantene dør av, og hvilken nytte vi har av dem. Som en innledning til hoveddelen, om blomstene i skog og mark, gir han en kort og grei innføring i inndeling eller systematikk, som forklarer hvorfor vi, dvs botanikerne, fant det formålstjenlig å inndele de enkelte artene i slekter og familier. Forfatteren har ingen intensjoner om å gjøre leseren til fagmann, her er hensikten å gi ungene nok kunnskap til å kjenne igjen blomstene på utseende med litt trening. Og for å komme til denne kunnskapen på en enkel og effektiv måte har han gruppert plantene etter voksested. Dermed kan det være en takknemlig oppgave for lærer og elever å gi seg av sted til ulike skogsområder, til vann- og myrområder, eller til strand, grøft og eng som han tar for seg i bind 5, både før og etter lesing av Ryvardens allehånde bakgrunnsinformasjon om de forskjellige plantene. Også i dette bindet, som i det foregående, er selve artsomtalen relativ kort, med vekt på utseende, egenskaper og gjerne også hvilke stoffer (giftige, næringsrike, medisinske) den inneholder. Flotte illustrasjoner hører med, likeså plantens latinske navn og en forklaring på dette.

Alt i alt er dette et flott bokverk, som bør både inspirere til turer og til å arbeide med stoffet. Bøkene egner seg imidlertid ikke til å drasse med seg i sekken, til det er de for store og de tåler nok heller ikke vær og vind. Det Damm forlag skal ha ros for, er at de satser såpass på en original norsk naturbok-serie for barn, og ikke har latt seg friste til å oversette nok en «Alt om blomster/fugler/fisker-serie» fra et utenlandsk forlag. Følgelig konsentrerer verket seg om arter som barna har en reell mulighet til å se med egne øyne og å komme i nærkontakt med. Og det tjener Leif Ryvarden til ære at han har tatt oppgaven som formidler av sitt eget fagstoff til denne lesergruppen på alvor, og gjør det med entusiasme og stor faglig glede!

Lars Helge Nilsen